Postadres
Eschweg 17
7141 CT
Groenlo

Privacy Policy

Geurzaak.nlGeurzaak.nl is een handelsonderneming van JVDM Communicatie en is gevestigd aan de Eschweg 17 te Groenlo. Geurzaak.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Versie 1a, mei 2021

Contactgegevens:

Geurzaak.nl

Eschweg 17

7141 CT Groenlo

Website: www.geurzaak.nl

E-mail: info@geurzaak.nl

Telefoon: +31 6 15240384

KVK-nummer: 82040915

Over de gegevensverwerking

Hieronder is te lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting

Hostnet.nlWij nemen webhosting- en emaildiensten af van Hostnet.nl. Hostnet.nl verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hostnet.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hostnet.nl is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.E-mail en mailinglijstenMailChimpWij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met

MailChimp

MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden, staat een ‘unsubscribe’ link. Hiermee schrijft u zich uit van de nieuwsbrief en hierna zal u deze dus niet meer ontvangen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Communicatie algemeen

Wanneer u een e-mail of app naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk een vraag/verzoek te verwerken. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Geurzaak.nl of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


Verzending

Als u een bestelling bij ons plaatst en ervoor kiest om het pakket te laten verzenden, dan maken wij gebruik van de diensten van DHL om het pakket te laten bezorgen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL-onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Administratie

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van een administratiekantoor. Zij hebben hiermee toegang tot de persoonsgegevens die gevraagd worden bij een bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. De persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Het administratiekantoor is tot geheimhouding verplicht en zal de gegevens vertrouwelijk behandelen. Ons administratiekantoor gebruikt de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze dienstverlening hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Google Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst voor rapportages over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt de browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken de gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij hiervoor expliciet toestemming. De gegevens worden niet met derden gedeeld, enkel om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Delen van persoonsgegevens met derden

In principe deel of verkopen wij u gegevens niet met personen of organisaties buiten Geurzaak.nl, behalve met partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat ik verplicht word om u gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht.BewaartermijnenWij bewaren de gegevens zolang u klant bent. Dit betekent dat wij een klantprofiel bewaren totdat de klant aangeeft niet langer van onze diensten gebruik te willen maken. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Uw rechten

U hebt te alle tijde het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Geurzaak.nl. Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar info@geurzaak.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek.Wijzigingen in het privacybeleidWij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina staat echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens verwerken, dan brengen wij jou daarvan per e-mail op de hoogte.


Vragen of opmerkingen?

Neem contact met ons op:

Geurzaak.nl

Eschweg 17

info@geurzaak.nl

Versie 1a, mei 2021