Postadres
Eschweg 17
7141 CT
Groenlo

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid


1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Geurzaak.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden.


1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.


1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.


1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Geurzaak.nl, worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Geurzaak.nl, ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. De overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Geurzaak.nl. Geurzaak.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Geurzaak.nl dit mee binnen twee werkdagen na ontvangst van de bestelling.


2. Prijzen/Aanbiedingen


2.1 Alle aanbiedingen van Geurzaak.nl, zijn vrijblijvend en Geurzaak.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.


2.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en opties.


2.3 Mocht een artikel verkeerd geprijsd zijn bijvoorbeeld door een menselijke fout, dan behoudt Geurzaak.nl.nl het recht de order te annuleren


3. Retourzendingen


3.1 Is het artikel dat u hebt besteld toch niet helemaal wat u ervan verwacht hebt? Wat jammer! Maar gelukkig hebt u recht op 14 dagen herroepingsrecht.


Meld het bestelde artikel aan voor retour, door een mail te sturen naar: klantenservice@geurzaak.nl met daarin het ordernummer vermeld. U kunt uw retour binnen 14 dagen voldoende gefrankeerd zenden aan:


Geurzaak.nl

Tav retouren

Eschweg 17

7141 CT

Groenlo

Nederland


Vermeld duidelijk in de retourzending uw ordernummer en adresgegevens.


Artikelen kunnen alleen worden geretourneerd in de originele ongeopende verpakking. Vanzelfsprekend nemen wij alleen artikelen terug die onbeschadigd en niet gebruikt zijn. Retourmeldingen die na 14 dagen bij ons binnenkomen kunnen we helaas niet meer aannemen. Ongefrankeerde retouren of niet aangemelde retouren ook niet.


Wij bevestigen altijd per mail dat we de retourzending ontvangen hebben. Hierna wordt het aankoopbedrag zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 8 werkdagen teruggestort.


3.2 U bent verplicht te controleren of de bij u thuisbezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 8 dagen melden per e-mail aan Geurzaak.nl, onder vermelding van het ordernummer en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Geurzaak.nl, zal het artikel vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen. Mocht u een artikel missen in uw bestelling dient u dit ook binnen 8 dagen te melden. Ook dan zal Geurzaak.nl het artikel alsnog opsturen of de betaling van het gemiste artikel ongedaan maken. Geurzaak.nl kan hiervoor foto s etc. opvragen.


3.3 In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Geurzaak.nl zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Geurzaak.nl neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.


3.4 Indien u iets terugstuurt, verpak de artikelen dan dusdanig dat de kans op beschadiging wordt vermeden.


3.5 Er wordt alleen teruggestort op de originele rekening (die ook werd gebruikt om de bestelling te betalen).


3.6 Retourzendingen die niet via de retourprocedure worden teruggestuurd worden niet geaccepteerd.


3.7 Pakketten die zonder overleg vooraf geweigerd worden aan de deur, worden als retour behandeld omdat Geurzaak.nl.nl ook belast wordt voor de kosten van de terugzending.


4. Betalingen

4.1 Betalingen via iDeal, Bancontant of bank overschrijving geschieden vooruit.


5. Levering

De door Geurzaak.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Indien echter de leveringstermijn de termijn van 30 dagen overschrijdt bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen 30 dagen door Geurzaak.nl worden teruggestort.


Mocht het verzendadres niet goed zijn doorgegeven aan Geurzaak.nl en komt het pakket retour dan wordt de zending als een retour behandelt en worden er retourkosten in minderering gebracht op de terugbetaling.


6. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Geurzaak.nl, verschuldigd bent, hebt voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering over.


7. Garantie

De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt.


8. Elektronische communicatie en bewijs


8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Geurzaak.nl dan wel door u ingeschakelde derden), is Geurzaak.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Geurzaak.nl.


8.2 De administratie van Geurzaak.nl, geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.


9. Overmacht


9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Geurzaak.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de klant dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Geurzaak.nl.nl, gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Geurzaak.nl, kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


10. Schade


Geurzaak.nl verkoopt met name geurartikelen. Kaarsen dienen nooit onbeheerd gebrand te worden. Geurzaak.nl is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade door de kaarsen, kaarsvet, roetschade, schade door geurlampen, olien etc.


11. Diversen


11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Geurzaak.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Geurzaak.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.


11.2 Geurzaak.nl is bevoegd om bij de uitvoering van de klantbestelling(en) gebruik te maken van derden.


12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


12.3 Mochten we niet uit een geschil kunnen komen. Kun u dit voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/


13. Klachtenregeling


13.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.


13.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 8 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.


13.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


13.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


13.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl) en deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).


13.6 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.


13.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.